Beweegteam Noardeast-Fryslân

1 JAARVERSLAG 2021 BEWEEGTEAM NOARDEAST FRYSLÂN EN DANTUMADIEL SAMEN BEWEGEN WE MEER

VOORWOORD HET TEAM PARTNERS LEGENDA TAAKGEBIED 1 BEVORDEREN KWALITEIT BEWEGINGSONDERWIJS OP BASISSCHOLEN TAAKGEBIED 2 BUITENSCHOOLSE SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN TAAKGEBIED 3 ONDERSTEUNEN SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS TAAKGEBIED 4 SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN VOOR NIET OF MINDER ACTIEVE INWONERS 4 6 7 7 8 16 20 24 1.1 Lessen bewegingsonderwijs 1.2 Lessen bewegingsonderwijs met sportkennismaking 1.3 Motorisch Remedial Teaching 1.4 Energizers 1.5 Pleinactiviteiten 1.6. Sport- en spel materiaal 1.7 Weerbaarheidslessen 1.8 Gezonde levensstijl 1.9 Accommodatieroosters en sportieve inrichtingen 1.10 Lokale en landelijke initiatieven voor basisscholen (vooral onder schooltijd) 2.1 Naschools aanbod 2.2 Sportdagen 2.3 Vakantie-activiteiten 2.4 Sportûnderfiningswike 2.5 Lokale of landelijke initiatieven voor basisscholen (vooral buiten schooltijd) 3.1 Sporttoernooien en -instuiven 3.2 Activiteiten promotie. 3.3 Thema-avonden 3.4 Lokale of landelijke initiatieven voor verenigingen 4.1 Sportaanbod voor senioren 4.2 Sportaanbod voor jongeren 4.3 Sportaanbod voor statushouders 4.4 Sportaanbod aangepast sporten 4.5 Sportaanbod overige doelgroepen 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 17 18 18 19 19 21 21 22 22 25 26 27 27 27 INHOUDSOPGAVE

4 5 VOORWOORD Alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel met plezier in beweging; dat is de missie van Beweegteam Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team van buurtsportcoaches ondersteunt sportverenigingen, verzorgt de gymlessen op scholen, organiseert sport- en beweegactiviteiten en evenementen. Hierbij werken we nauw samen met partijen – lokaal en provinciaal– zodat sporten en bewegen voor iedereen in de gemeente mogelijk is. Ongeacht leeftijd, beperking of (financiële) achtergrond. Voor elke inwoner moet sport- en bewegen leuk en toegankelijk zijn. Met het oog op de pandemie was dit jaar, alweer, een bijzonder jaar. Omde gevolgen van het coronavirus te beperken heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. Dit heeft veel invloed gehad op de werkzaamheden van buurtsportcoaches. Alle buurtsportcoaches moesten hun werk aanpassen. Met veel creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen zijn nieuwe manieren van (samen)werken bedacht. Dit heeft het werk van de buurtsportcoaches ook weer verrijkt: ook na de coronatijd worden veel van deze activiteiten voortgezet. Denk hierbij aan de Seppo games, online beweeglessen en meer buitenactiviteiten. Maar we zijn er nog niet. We zien ook dat verschillende groepen mensen in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Dit heeft grote impact op de gezondheid en de kwaliteit van leven van deze inwoners en is een punt van zorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat vitaliteit op 1 staat. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een sterk middel om te verbinden, te overwinnen en inwoners te helpen om zich mentaal en fysiek goed te voelen. Dat is waar we het voor doen! In dit jaarverslag laten we de impact zien van de inzet van de buurtsportcoaches. Hiermee heeft u een beeld van wat inwoners en organisaties dankzij hun inzet beleven en ervaren. Veel leesplezier toegewenst! Remco den Dulk Regiomanager

6 7 Anke Margryt vd Veen - Jacobs Suzanne de Beer Aggie Walsma Remco Kooistra Anton van Zwol Tom van der Meer Eelke van der Heide HET TEAM Met een team van zeven bevlogen buurtsportcoaches bedienen wij alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het gebied van sporten en bewegen! Een hecht team, met ieder zijn eigen specialiteit. Onze Toppers PARTNERS LEGENDA Samenwerken maakt sterk. Daarom voeren we onze werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met scholen, verenigingen, welzijnsorganisatie, kinderopvang en andere partners. Volgens de omschrijvingen in het uitvoeringsplan TAAKGEBIED AFGEROND TAAKGEBIED BIJNA AFGEROND TAAKGEBIED ONAFGEROND

8 9 TAAKGEBIED 1 BEVORDEREN KWALITEIT BEWEGINGSONDERWIJS OP BASISSCHOLEN 1.1 Lessen bewegingsonderwijs 1.2 Lessen bewegingsonderwijs met sportkennismaking 1.3 Motorisch Remedial Teaching 1.4 Energizers 1.5 Pleinactiviteiten 1.6. Sport- en spel materiaal 1.7 Weerbaarheidslessen 1.8 Gezonde levensstijl 1.9 Accommodatieroosters en sportieve inrichtingen 1.10 Lokale en landelijke initiatieven voor basisscholen (vooral onder schooltijd) Kwalitatief goede beweeglessen, zijn van belang voor het toekomstige sport- en beweeggedrag van kinderen. Wij hebben in oud-Dongeradeel structureel het hele schooljaar gymlessen gegeven aan de groepen 3-8 op plaatsen met onbevoegde leerkrachten. In de andere oud-gemeenten hebben we dat gedaan in blokken van 8-12 weken. Duizenden kinderen hebben zo plezier in bewegen ervaren, hun motorische vaardigheden verbeterd en zijn gestimuleerd om gezond te leven. Alle verzoeken voor kleutergym zijn uitgevoerd; meer dan dertig klassen kregen een lessenserie van zes tot acht lessen. Hiermee zijn zo’n 600 kleuters bereikt en zij hebben spelenderwijs ontdekt en ervaren wat de mogelijkheden van hun lichaam zijn. Tevens zijn hun juffen en meesters geïnspireerd geraakt. Vanwege Corona is er een periode geweest dat we ondanks alle beperkingen online beweegtips, lessen op diverse noodopvangen en veel buitenlessen hebben gegeven. Dit werd door de scholen erg gewaardeerd. We hebben twintig CIOS/Alfa/ALO studenten begeleid. TAAKGEBIED 1.1 LESSEN BEWEGINGSONDERWIJS YES, WE HEBBEN TOUWEN!

10 11 In samenwerking met sportverenigingen zijn voor veertien scholen kennismakingslessen uitgevoerd die zij hadden aangevraagd. Hierbij valt te denken aan sporten als survival, volleybal, fierljeppen en kaatsen. Waar mogelijk werden de lessen in samenwerking met lokale sportaanbieders verzorgd. Bijvoorbeeld door Palestra Sportcentrum Dokkum, Ljeppersklub Buitenpost, Kaatsvereniging Oostergo Dokkum en Hockeyclub Dokkum. Op de Pionier in Dokkum is een project geweest waarin vier weken lang Friese sporten werden geïntroduceerd. Zo’n 300 kinderen zijn op deze manier in aanraking gekomen met een sport die ze nog niet (goed) kenden. TAAKGEBIED 1.2 LESSEN BEWEGINGSONDERWIJS MET SPORTKENNISMAKING IK WIST NET DAT IK DIT KOE! MOTORISCH REMEDIAL TEACHING 80 LEERLINGEN GESCREEND OP BASIS MOTORISCHE VAARDIGHEDEN. TAAKGEBIED TAAKGEBIED 1.3 1.4 Energizers zijn kleinschalige bewegingsactiviteiten voor op school, buiten de gymlessen om. Het zijn beweegtussendoortjes om de motorische vaardigheden mee te verbeteren. En om de concentratie bij de kinderen weer te verhogen. Wij hebben vele mogelijke energizers in een document gebundeld en alle scholen die het verzoek hadden gedaan om deze te ontvangen, hebben het document gekregen. ENERGIZERS Er zijn zo’n 80 leerlingen van groep twee gescreend op een aantal basis motorische vaardigheden waardoor achterstanden in de motoriek werden opgemerkt. De vijftien kinderen waarbij achterstand werd opgemerkt, hebben vervolgens extra aandacht gekregen in een Sport Extra Traject van zes tot acht weken. Achterstanden werden hierdoor kleiner of zelfs weggewerkt.

12 13 Om kinderen meer te laten bewegen in de schoolpauzes en om het bewegen op het schoolplein te stimuleren, zijn we op alle 44 basisscholen langs geweest om in de pauzes sportieve activiteiten uit te voeren met de leerlingen. De ruim 5000 deelnemende leerlingen konden hierbij ook gebruik maken van nieuwe materialen die wij als buurtsportcoaches meenamen. TAAKGEBIED 1.5 PLEINACTIVITEITEN ZE STONDEN TE SPRINGEN OM NAAR BUITEN TE GAAN! SPORT- EN SPEL MATERIAAL TAAKGEBIED TAAKGEBIED 1.6 1.7 Weerbaarheidslessen maken kinderen bewust van de eigen krachten en mogelijkheden en leren kinderen om dit samen met anderen zo goed mogelijk in te zetten. Dertien scholen hebben een weerbaarheidstraining voor een groepje leerlingen ontvangen. Ruim 150 kinderen werkten op deze manier aan hun zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, veiligheidsgevoel en communicatieve vaardigheden. Bekijk hier een toffe promotievideo (2020) van dit onderdeel uit ons aanbod. Een aantal verzoeken kon niet uit worden gevoerd vanwege Corona (geen externen in de scholen) of het ontbreken van bemensing. WEERBAARHEIDSLESSEN Wij hebben veel materiaal te leen en dit is in een document weergegeven. Alle scholen die het verzoek hadden gedaan om deze te ontvangen, hebben het document gekregen. Zo’n acht scholen hebben materialen geleend en daarmee hun eigen aanbod tijdelijk verruimd. Daarnaast heeft VSO De Wingerd een poos onze voetbaldoeltjes gebruikt. Onze nieuwe opslag bij onze kantoorlocatie boven VSO de Wingerd, bevalt enorm goed.

14 15 ACCOMMODATIEROOSTERS EN SPORTIEVE INRICHTINGEN GEZONDE LEVENSSTIJL TAAKGEBIED TAAKGEBIED 1.8 1.9 Er waren geen scholen met de wens voor dit aanbod. We hebben het onderwerp wel extra aandacht gegeven tijdens onze activiteiten, door bijvoorbeeld waterflesjes, fruit en smoothies uit te delen. Het Miss Pumpin project heeft ook aandacht voor een gezonde levensstijl en daar werken we vaak mee samen, maar dit project was er in 2021 niet vanwege Corona. Vanaf het schooljaar 2021-2022 is dit geen aanbod meer die de scholen van ons krijgen. Wel blijven wij bij alle activiteiten die wij uitvoeren, aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Er zijn gymaccommodatieroosters in oud-Dongeradeel voor alle gymlocaties gemaakt en waar nodig meegedacht bij de andere locaties in de gemeenten. Zo ontstonden er efficiënte roosters die in het geval van oud-Dongeradeel ook geënt waren op het slim gebruiken van de methode Smart Moving Kids. Er zijn op alle gymlocaties inventarisaties van het gymmateriaal gedaan en het ontbrekende materiaal aangevuld. Hierdoor waren alle materiële randvoorwaarden voor kwalitatief goede gymlessen weer op orde. Er is advies over de pleininrichting van het Pompeblêd gegeven. We schreven een ondersteuningsbrief voor de subsidie van het nieuwe plein in Holwerd. Onze hulp bij de opening van het Kindcentrum in Kollum ging niet door vanwege Corona. Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het maken van de gymaccommodatieroosters weer volledig door de gemeente opgepakt. Er is twee keer een eigen nieuwsbrief naar alle scholen verzonden. Op die manier zijn vele lokale en landelijke sportieve initiatieven onder de aandacht gebracht en gestimuleerd, ook van verenigingen en sportaanbieders. Sommige initiatieven hebben we breder ondersteund of uitgevoerd. We hebben een document voor de Koningsspelen verzonden en we hebben aandacht gegeven aan de Fryske Parasporthelden Challenge. De laatste werd op drie scholen door ons uitgevoerd. Voor zeven scholen verzorgden we de afsluiter van het project Scoor een boek. Een project dat lezen en sporten met elkaar verbind en waarbij partijen zoals ons samenwerken met de lokale bibliotheken. TAAKGEBIED 1.10 LOKALE EN LANDELIJKE INITIATIEVEN VOOR BASISSCHOLEN VOORAL ONDER SCHOOLTIJD

16 17 TAAKGEBIED 2 BUITENSCHOOLSE SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN 2.1 Naschools aanbod 2.2 Sportdagen 2.3 Vakantie-activiteiten 2.4 Sportûnderfiningswike 2.5 Lokale of landelijke initiatieven voor basisscholen (vooral buiten schooltijd) Om náást de verplichte uren bewegingsonderwijs en de overige sportieve activiteiten op de (basis) school de mogelijkheid te creëren om daarbuiten actief te zijn, bieden wij naschoolse activiteiten aan. Laagdrempelig en zonder dat kinderen lid te hoeven zijn van een vereniging. De activiteiten zijn in negentien dorpen aangeboden volgens de aan scholen en kinderopvangen opgestuurde planning. Daarnaast is dit in het Fûgellân in Dokkum bij wijze van pilot elf keer extra aangeboden. Zo’n 500 kinderen hebben op deze manier hun vrije tijd sportief ingevuld. TAAKGEBIED 2.1 NASCHOOLS AANBOD DIT IS ALTIJD ZO’N LEUK UITJE VOOR ONZE KINDEREN VAN DE OPVANG!

18 19 De gebruikelijke vier gemeentelijke sportdagen waren vanwege Corona afgelast. Per school hebben we voor de groepen vijf tot en met acht een alternatieve sportdag gefaciliteerd met gebruik van de app ‘Seppo’. Voor alle 44 scholen is de estafette op hun eigen plein uitgevoerd. Ruim 3500 leerlingen beleefden op deze manier toch nog een beetje het sportdag gevoel. Hoewel de scholen in een evaluatie noemden dat ze het initiatief geweldig vonden, bleek dat de voorkeur uiteindelijk wel ligt bij de gezamenlijke sportdag. In het nieuwe jaar hopen we die uiteraard weer ‘gewoon’ te verzorgen. Om kinderen en jongeren de kans te bieden om in de vakanties actief te zijn, zijn er in de voorjaarsvakantie, zomervakantie en herfstvakantie in verschillende plaatsen in totaal zestien maal activiteiten georganiseerd. Hiermee zijn zo’n 800 kinderen in beweging gekomen. Bij wijze van pilot konden kleuters op sommige plaatsen ook aansluiten, dat bleek een succes. Ook volgens de ouders/ verzorgers zijn de vakantie-activiteiten vaak een leuke afwisseling inde vakantie. TAAKGEBIED TAAKGEBIED 2.2 2.3 SPORTDAGEN VAKANTIE-ACTIVITEITEN MOOI DAT JULLIE DIT ORGANISEREN VOOR DE KINDEREN! Tijdens deze week worden er meer dan 30 sportieve activiteiten georganiseerd voor de groepen 3-8 van de basisscholen. Kinderen maken kennis met diverse sporten. Bijzonder is dat ze samen met hun ouders/verzorgers deelnemen. Ieder jaar zijn er nieuwe sporten om uit te proberen, zoals swimrun of stokpaardje rijden. En uiteraard zijn er ook vele vaste gangmakers zoals klimmen, survival en stand-uppaddel. Dit jaar kon het helaas vanwege Corona niet doorgaan. We hebben veel buitenschoolse lokale en landelijke initiatieven onder de aandacht gebracht en gestimuleerd, ook van verenigingen en sportaanbieders. Sommige initiatieven hebben we breder ondersteund of uitgevoerd. We hebben geholpen om de BonifatiusKidsrun op scholen uit te voeren. En ook hielpen we om de fietschallenge voor de BeneluxTour uit te zetten en te promoten op scholen. Vijf kinderen namen deel aan een door onze studenten georganiseerde spelmiddag die speciaal werd gehouden voor kinderen met een minder ruime financiële thuissituatie. Voor deze doelgroep is er ook het Jeugdfonds Sport&Cultuur. Hiervan zijn wij allen intermediair. En via ons zijn er acht kinderen lid van een sportvereniging geworden. TAAKGEBIED TAAKGEBIED 2.4 2.5 SPORTÛNDERFININGSWIKE LOKALE OF LANDELIJKE INITIATIEVEN VOOR BASISSCHOLEN VOORAL BUITEN SCHOOLTIJD

20 21 Afgelast vanwege corona. Vanaf het schooljaar 2021-2022 organiseren wij geen sporttoernooien meer. De verantwoordelijkheid van sporttoernooien ligt bij de verenigingen/ bonden van de desbetreffende sport en/ of voor scholen. We helpen verenigingen graag om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. We helpen met het uitdelen van flyers of delen informatie op onze Facebookpagina. Met name via het laatste kanaal hebben we in 2021 diverse verenigingen geholpen; zestien keer werd er een beroep op ons gedaan. TAAKGEBIED 3.1 SPORTTOERNOOIEN EN -INSTUIVEN ACTIVITEITEN PROMOTIE TAAKGEBIED 3 ONDERSTEUNEN SPORT- EN BEWEEG AANBIEDERS 3.1 Sporttoernooien en -instuiven 3.2 Activiteiten promotie. 3.3 Thema-avonden 3.4 Lokale of landelijke initiatieven voor verenigingen TAAKGEBIED 3.2

22 23 We vinden het belangrijk om lokale en landelijke initiatieven onder de aandacht te brengen, stimuleren, ondersteunen en eventueel te organiseren. Onze buurtsportcoach nieuwsmail is in 2021 vervangen door de algemene nieuwsmailing van Sport Fryslân. Middels die weg zijn diverse webinars, workshops, lezingen en Corona gerelateerde items onder de aandacht gebracht. TAAKGEBIED 3.4 LOKALE OF LANDELIJKE INITIATIEVEN VOOR VERENIGINGEN Voor thema-avonden hanteerden we een vraaggerichte aanpak. Er bleek vanuit de verenigingen geen vraag te zijn naar naar een specifiek thema. We hebben: • Kleinere vraagstukken opgelost en/of netwerk gedeeld (oa. Vitaleer buitensport, HCD, Bikepark). • Contacten gehad mbt. de sportkennismakingslessen (taakgebied 1). • Contacten gehad bij en naar aanleiding van de bijeenkomsten van het Sportakkoord. TAAKGEBIED 3.3 THEMA-AVONDEN

24 25 Ondanks de beperkingen vanwege Corona konden we toch nog bijdragen aan het (weer) in beweging krijgen van weinig actieve tot inactieve senioren. Dit gebeurde bij Mobyl op moandei in Marrum en bij activiteiten in de Beweegtún van Ferwert. Voor de Kom Erbij Week hebben we samen met Het Fryske Gea gewerkt aan de organisatie van een wandeltocht voor mantelzorgers. In Veenwouden, Peasens en Hallum kwamen in totaal zo’n dertig mantelzorgers in beweging. Via de app ‘Seppo’ kon men in Veenwouden ook nog deelnemen aan een digitale wandeltocht. TAAKGEBIED 4.1 SPORTAANBOD VOOR SENIOREN WAT IS DE NATOER TICHT BY HUS TOCH MOAI. TAAKGEBIED 4 SPORT- EN BEWEEG ACTIVITEITEN VOOR NIET OF MINDER ACTIEVE INWONERS 4.1 Sportaanbod voor senioren 4.2 Sportaanbod voor (bijzondere) jongeren 4.3 Sportaanbod voor statushouders 4.4 Sportaanbod aangepast sporten 4.5 Sportaanbod overige doelgroepen

26 27 De Winter & Summer Games en de Wer ris wat te dwaan wiken hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten jongeren in beweging te brengen. Door de Coronapandemie is 80% van de jongeren minder gaan bewegen, terwijl 4 op de 5 jongeren structureel al te weinig beweegt. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich gespannen of zelfs gestresst te voelen en krijgen jongeren vooral te horen wat er nu allemaal niet meer kan of mag. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve impuls te geven. De komende jaren gaan we hier samen met gemeente en partners meer en vaker op inzetten. TAAKGEBIED 4.2 SPORTAANBOD VOOR JONGEREN Op een aantal maandagen wordt er in het Tolhuisbad gesport met statushouders van diverse leeftijden. Er wordt onder andere gezwommen. Na afloop kunnen de deelnemers via het zwembad eventueel hun zwemdiploma halen. Normaal gesproken organiseren wij de sport- en spelactiviteiten maar helaas kon dat door de Corona omstandigheden niet doorgaan. De meeste activiteiten voor mensen met een beperking stonden vanwege Corona stil. De Springplanke uit Engwierum en de Botkeskoalle uit Damwoude hebben nog wel deelgenomen aan Scool on Wheels en aan een Meet&greet met een Fryske parasportheld. We hebben nog twee activiteiten getipt aan een leerling met een fysieke beperking; parazwemmen en racerunnen. Verder zijn er meerdere netwerkbijeenkomsten bijgewoond, waaronder eentje vanuit het Bolwerk waarbij diverse verenigen met een aanbod voor mensen met een beperking aansloten. Zo’n verbindingsavond willen we in de toekomst graag weer en de samenwerking met het Bolwerk is daarin al gevonden. We hebben meerdere kleine vraagstukken opgelost en/of netwerken gedeeld met partijen zoals Balanza (diëtist), GGD (jeugdverpleegkundigen), GZZ (verpleegkundige EPA doelgroep). We hadden veelal een verbindende functie. TAAKGEBIED TAAKGEBIED TAAKGEBIED 4.3 4.4 4.5 SPORTAANBOD VOOR STATUSHOUDERS SPORTAANBOD AANGEPAST SPORTEN SPORTAANBOD OVERIGE DOELGROEPEN 150 JONGEREN HADDEN ONDANKS DE CORONA PERIKELEN TOCH EEN FIJNE SPORTIEVE DAG

28 @bscnefd @beweegteamnefd Nijewei 1 9104 DK Damwâld beweegteamnefd@sportfryslan.nl beweegteamnefd.nl volg ons BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTIVITEITEN VRAGEN, OPMERKINGEN OF SAMENWERKEN? NEEM CONTACT OP!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=